Automatická dopravníková linka pro Toyota Motor Company

ASTOS Machinery byl v roce 2013 vybrán v celoevropském výběrovém řízení jako nejlepší dodavatel automatické dopravníkové linky pro novou lisovnu Toyota Motor Company v ruském St. Petersburgu. Na této lince jsou lisovány veškeré díly pro vnější karoserii modelu Toyota Camry.

Při projektu Toyota byl kladen důraz na technické řešení vyhovující náročným a detailním požadavkům japonských techniků a také na kvalitu provedení. V lednu 2014 byla provedena předpřejímka prvního dopravníku u ASTOS Machinery, které se zúčastnil tým 14 specialistů Toyota Motor Company.
Více …

Rozšíření dopravníkové linky k lisům – další etapa

Náš dlouholetý německý zákazník působící ve středním Německu v automobilovém průmyslu, nám koncem roku 2015 zadal vyrobit dvě dopravníkové linky o sedmi článkových dopravnících pro přepravu a třídění odpadu ze dvou lisů SCHULER o jmenovité tvářecí síle 1600t. Součástí linky jsou dvě výklopné výsypky poháněné lineárními pohony. Celý proces třídění je ovládán řídícím systémem Siemens. Přepravované množství 7,5 t/ hod kovového odpadu bylo řešeno dopravníky o šířce 600mm s roztečí článků 100mm.
Více …

Filtrační stanice pro automobilový průmysl

Mezi dlouhodobě u zákazníků oblíbené výrobky společnosti ASTOS Machinery patří filtrační stanice chladicích kapalin. Sestávají se z kombinací pásového filtru a nádrže, jsou vybavené podle potřeby zákazníka nízkotlakými a vysokotlakými čerpadly, hladinoměry a dalším vybavením. Bývají doplněny i o magnetický separátor. Jejich využití je nejčastěji u filtrace jemného obrábění, tedy tam kde vznikají drobné třísky, nebo u dokončovacích operací jako je broušení. Více …

Jubilejní 10. ocenění semestrálních prací na ZČU fakulty strojní

V letošním roce proběhlo 10. jubilejní vyhodnocení semestrálních prací studentů Západočeské univerzity dle zadání ASTOS Machinery. Celkově se jedná již o 12. ročník „Soutěžní prezentace interdisciplinárních studentských projektů EngIn Design2+ . Do těchto studentských soutěží jsou zapojeni studenti fakulty strojní, designu a zdravotnických studií. Více …

Expedice a montáž automatické dopravníkové linky v Rusku

Na přelomu dubna a května letošního roku proběhla expedice, montáž a následné předání dopravníkového systému realizovaného pro japonskou automobilku TOYOTA.

Samotné expedici na Východ předcházela velmi náročná administrativní příprava. Vyrobené díly připravené k expedici vyžadovaly rozsáhlé skladovací prostory a celá dopravníková linka dosahovala hmotnosti téměř 110 tun. Nakládka všech dílů proběhla přesně podle časového harmonogramu během pouhých tří dnů. Doručit včas všechny potřebné komponenty bylo klíčové nejen kvůli velké vzdálenosti, ale také kvůli nemožnosti pozdějších dodávek. Transport i hromadné proclení rozsáhlého nákladu proběhly během pěti dnů bez sebemenších problémů.
Více …

Partnerství s ISŠ Cheb

Firma ASTOS Machinery se stala partnerem ISŠ v Chebu při realizaci projektu
„Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“.

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

Hlavním cílem projektu (CZ.1.09/1.3.00/68.01143) je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.
Více …

Dopravníkové linky k lisům

Výrobci lisovacích linek pro automobilový průmysl kladou stále vyšší nároky na řídící procesy v třídění odpadů z automatizovaných výrobních zařízení. Specifické a komplexní potřeby těchto výrobců samozřejmě znamenají vyšší nároky jak na konstrukční tak i výrobní oddělení naší firmy.
Více …

Filtrační stanice pro automobilový průmysl

Stejně tomu bylo i v.závěru roku 2013, kdy naše firma realizovala dodávku filtračních stanic pro významného českého zákazníka. Jednalo se o centrální filtrační zařízení ke speciálním bruskám pro sériovou výrobu v.automobilovém průmyslu.

Firma ASTOS Machinery, a. s. již mnohokrát dostála své pověsti výrobce vysoce kvalitních a spolehlivých filtračních zařízení.

Firma zhotovila na základě požadavků zákazníka dvě filtrační stanice doplněné.přečerpávacími nádržemi,.které byly schopné dohromady obsloužit až osm strojů. Z.důvodu velkých průtoků kapaliny byly filtrační stanice osazeny pásovou bubnovou Více …